View My Stats CO.CC:Free Domain

Kamis, 08 Oktober 2009

Soal-soal UTS Sekolah Dasar


Nama : ……………….ULANGAN TENGAH SEMESTER I
SD NEGERI SETIAMULYA I
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Kelas : III (tiga)
Mata Pelajaran : PLH
Hari/Tanggal : Jum’at/16 Oktober 2009
Waktu : ……………………


A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, atau c di depn jawaban yang benar!
1. Contoh lingkungan buatan adalah …..
a. Sungai
b. Sawah
c. Gunung
2. Contoh lingkungan alam adalah ……..
a. Kolam
b. Lembah
c. Terminal
3. Salah satu manfaat air bagi manusia adalah …..
a. Diminum untuk menambah cairan di dalam tubuh
b. Dialirkan ke laut untuk kehidupan ikan
c. Dipanaskan kemudian menjadi uap.
4. Air dipanaskan akan berubah menjadi ….
a. Batu
b. Uap
c. Es
5. Kumpulan uap air diangkasa disebut …..
a. Angin
b. Awan
c. Salju
6. Udara yang tercemar berarti udara itu ….
a. Bersih
b. Dingin
c. Panas
7. Udara di pegunungan adalah ….
a. Kotor
b. Dingin
c. Panas
8. Contoh unsur biotik pada lingkungan adalah …..
a. Sawah
b. Air
c. Tanah
9. Contoh unsur abiotik pada lingkungan adalah ….
a. Kebun
b. Udara
c. Ikan
10. Tempat air tanah yang keluar dari dalam tanah disebut …..
a. Air mancur
b. Mata air
c. Tanah air

B. Isilah titik-titik di bawah ini!
1. Manfaat pagi bagi manusia adalah …….
2. Salah satu manfaat air bagi manusia adalah ……
3. Keindahan di pantai yang menarik adalah …….
4. Membuang sampah harus pada ……..
5. Air minum harus yang ……..Nama : ……………….ULANGAN TENGAH SEMESTER I
SD NEGERI SETIAMULYA I
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Kelas : III (tiga)
Mata Pelajaran : IPS
Hari/Tanggal : Kamis/14 Oktober 2009
Waktu : ……………………


A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar!
1. Hasil yang dpaat diperoleh dari hutan antara lain …….
a. Ikan
b. Pasir putih
c. Batu untuk bangunan
d. Kayu
2. Munculnya kenampakan alam melalui …….
a. Perbuatan manusia
b. Proses alam
c. Peristiwa gempa bumi
d. Lingkungan buatan
3. Di daerah hutan, pemandangan alam yang menonjol adalah …..
a. Pohon-pohon Asri
b. Pohon-pohon mengering
c. Rawa dan danau
d. Hewan dan danau
4. Di bawah ini yang bukan kenampakan alam adalah ……
a. Pulau
b. Laut
c. Pelabuhan
d. Sungai
5. Hasil yang diperoleh dari hutan adalah …….
a. Ikan
b. Pasir putih
c. Batu untuk bangunan
d. Kayu
6. Sikap terhadap hutan yang gundul adalah……
a. Mereboisasi
b. Urbanisasi
c. Transmigrasi
d. Transmisi


7. Terhadap kekayaan alam yang berupa rotan, sikap kita seharusnya ……
a. Memelihara
b. Melestarikan
c. Merusaknya
d. Memanfaatkan
8. Yang berhak memelihara kekayaan alam Indonesia adalah …….
a. Pemerintah
b. Pengusaha
c. Orang kaya
d. Kita semua
9. Adi dalam lomba lukis mendapat juara 1 tingkat Kabupaten. Sikap kita terhadap Adi adalah…..
a. Bersaing
b. Kerjasama
c. Bersahabat
d. Bangga
10. Alam bermanfaat bagi …….
a. Tuhan
b. Manusia
c. Pemerintah
d. Seisi alam

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Semua kekayaan alam dimanfaatkan untuk kemakmuran ………………….
2. Kenampakan hutan ada dengan sendirinya, maka hutan disebut kenampakan ……................
3. Pemupukan merupakan cara untuk menyuburkan ……………………
4. Kenampakan alam merupakan ciptaan ………………….
5. Lingkungan alam harus kita ……………………………Nama : ……………….ULANGAN TENGAH SEMESTER I
SD NEGERI SETIAMULYA I
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Kelas : III (tiga)
Mata Pelajaran : IPA
Hari/Tanggal : Selasa/13 Oktober 2009
Waktu : ……………………


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menuliskan huruf a, b, c atau d di buku tugasmu!
1. Manusia, hewan dan tumbuhan termasuk ………..
a. Makhluk hidup
b. Makhluk tak hidup
c. Benda tak hidup
d. Makhluk halus
2. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain ……..
a. Besarnya tetap
b. Berkembang biak
c. Tidak bergerak
d. Menetap di satu tempat
3. Berikut ini yang termasuk kelompok makhluk hidup adalah ……..
a. Ayam, rumput, batu dan kandang
b. Ayam, burung, sangkar dan kambing
c. Sapi, kerbau, rumput dan harimau
d. Kandang, ember, sapi dan cangkul
4. Cara yang umum dilakukan burung untuk berpindah tempat adalah ………….
a. Menggulingkan badannya
b. Melompatkan kakinya
c. Berjalan dengan sayapnya
d. Terbang dengan sayapnya
5. . Perhatikan gambar di samping! Setelah beberapa hari,
tumbuhan pada pot akan tumbuh mengarah ke huruf………..
a. A
b. B
c. C
d. D

6. Kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan cara beranak adalah ……
a. Ayam, katak dan kuda
b. Burung, bebek dan buaya
c. Kelinci, kambing dan harimau
d. Ikan mas, gajah dan sapi
7. Kelompok hewan yang berjalan dengan keempat kakinya adalah ……..
a. Burung, unta. Kambing. Dan ayam kalkun
b. Kucing, kuda, sapi dan kambing
c. Gajah. Merpati, kambing dan singa
d. Burung, ayam, kambing dan sapi
8. Salah satu contoh hewan yang berkaki sepuluh adalah …….
a. Kalajengking
b. Laba-laba
c. Kutu daun
d. Kepiting
9. Perhatian gambar di bawah ini!Tumbuhan di dalam pot 1, 2, 3 dan 4 mempunyai ukuran dan bentuk yang berbeda. Tumbuhan tersebut dapat dikatakan mengalami ……..
a. Pembiakan
b. Pergantian
c. Pertumbuhan
d. Penyebaran
10. Contoh hewan yang menutup tubuhnya tipis berlendir adalah …………
a. Ikan bandeng
b. Katak
c. Buaya
d. Bebek

B. Isilah titik-titik dari soal berikut di buku tugasmu!
1. Pada saat bernapas, gas yang dihirup dan dikeluarkan makhluk hidup adalah ………
2. Ayam berkembang biak dengan cara …………..
3. Burung sewaktu terbang menggunakan ……………
4. Sinar matahari digunakan oleh tumbuhan untuk ……………
5. . Amatilah gambar percobaan di samping!
Tanda-tanda tumbuhan bernapas adalah ………………..

Nama : ……………….ULANGAN TENGAH SEMESTER I
SD NEGERI SETIAMULYA I
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Kelas : III (tiga)
Mata Pelajaran : B. Sunda
Hari/Tanggal : Selasa/13 Oktober 2009
Waktu : …………………….


A. Ngaregepkeun Pedaran
Bapa/Ibu Guru bade medar ngeunaan kadaharan anu sehat. Pek regepkeun ku hidep sing saregep!

Unggal jalma perlu dahar. Cing, naon sababna urang kudu dahar? Bener. Sangkan urang boga tanaga pikeun hidup. Jalma anu kurang dahar sok langlayeuseun. Awakna laleuleus kurang tanaga jeung kuru.
Loba dahar oge bisa jadi henteu sehat, upama henteu jeung aturan. Anu matak dahar teh kudu puguh aturanana, boh waktuna, boh lobana. Loba teuing barangdahar oge bisa ngalantarankeun rupa-rupa kasakit deuih, saperti kasakit jajantung jeung darah tinggi. Dahar anu alus mah, anu meujeuhna, ulah kurang, ulah seubeuh teuing, komo lamun nepi ka kamerekaan mah.
Kadaharan teh kudu sehat. Cing, nu kumaha ari kadaharan anu sehat teh?
Kadaharan anu sehat teh nyaeta kadaharan anu be-resih sarta ngandung gizi, protein, atawa vitamin. Beresih tina kokotor atawa kuman jeung bibit panyakit lianna. Alusna mah kadaharan diasakan heula samemeh didahar teh. Lamun atahan seperti lalab atawa bungbuahan, kudu dikumbah heula ku cai beresih.

B. Ngajawab Pananya
Sanggeus hidep ngaregepkeun pedaran di luhur, pek jawab pananya di handap!
1. Naon sababna urang kudu dahar?
2. Sok kumaha ari jalma anu kurang dahar?
3. Alus henteu lamun urang loba dahar? Naon sababna?
4. Nu kumaha ari dahar alus teh?
5. Nu kumaha ari kadaharan anu sehat teh?


Conto:
Sakola-kamari-henteu-Maman
Kamari Maman henteu sakola

Prak pigawe saperti conto!
1. Dian-ka-mangkukna-balanja-pasar
…………………………………….
2. Mah-ieu-poe-ulangan-euweuh
…………………………………….
3. Ka-pageto-Iman-rek-Purwakarta
…………………………………….
4. Jaya-kamari-di-ngusep-empang
…………………………………….
5. Ujang-jeujeur-ayeuna-nyieun-keur
…………………………………….

Lengkepan kalimah wawaran di handap luyu jeung bacaan “Kadaharan anu Sehat” jeung “Lauk Matak Encer kana Uteuk”!
1. Unggal jalma perlu ………………..
2. Jalma anu kurang dahar sok …………..
3. Dahar teh kudu puguh ………………..
4. Kadaharan anu sehat teh nyaeta …………..
5. Kadaharan anu ngandung gizi henteu kudu kadaharan anu …………….
Nama : ……………….ULANGAN TENGAH SEMESTER I
SD NEGERI SETIAMULYA I
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Kelas : III (tiga)
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Hari/Tanggal : Senin/12 Oktober 2009
Waktu : …………………….


Bacalah

HUTAN ITU MENANGIS
Kisah tentang hutan. Hutan itu sangat rimbun pepohonannya sangat besar. Kini tinggal kenangan, hutanku menangis sedih. Domon sang penghuni hutan, dia menjadi raja penguasa hutan. Domon sedih rumahnya dirusak manusia. Manusia sesukanya menebang pohon. Mereka tidak mengenal anak cucunya. Habislah jati, manohi dan sejenisnya, tunggulah akibatnya kata Domon.

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Siapakah yang menjadi tokoh dari bacaan di atas? ………………………..
2. Dimanakah bacaan itu diceritakan? ………………………………
3. Mengapa domon merasa sedih? …………………………………
4. Bagaimana caranya agar hutan tetap subur? …………………..
5. Apakah yang akan terjadi menurut pendapat domon? …………..

II. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling tepat!
6. Dari jauh pipit (lihat) kapal terbang
Kata dalam kurung seharusnya ……………
a. Melihat c. Kelihatan
b. Dilihat d. Dilihatin
7. Lusi : halo, selamat sore!
Alin : selamat sore!
Lusi : saya lusi, bisa bicara dengan Alin?
Alin : ………………….
Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas ……….
a. Kapan, ya kita bertemu? c. Oh. Lusi ini aku. Alin. Ada apa, lus?
b. Oh, ada PR IPA d. Oh, begitu, sudah kamu kerjakan?
8. ………. Cara menambah volume tip ini. Rini?
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ………….
a. Bagaimana c. Apakah
b. Mengapa d. Dimana
9. Murid-murid kelas III membaca buku ……………. Perpustakaan
a. Ke c. di
b. Dari d. pada
10. Penulisan kalimat berikut yang benar adalah ………….
a. Saya membeli buku cerita Buaya dan Kancil
b. Saya membeli buku cerita BUaya dan Kancil
c. Saya membeli Buku cerita BUaya dan kancil
d. Saya membeli buku certa Buaya Dan Kancil


ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL (UTS)
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SD NEGERI SETIAWARGI
Mata Pelajaran : Pendidikan Lingkungan Hidup Hari/Tanggal : Jum’at/16 Oktober 2009
Kelas/Semester : V (lima)/1 Waktu : Pkl. 07.30-08.30


I. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara memberikan tanda silang (X) di depan huruf a, b, c atau d!
1. Yang merupakan contoh tanaman yang dikelompokkan kepada tanaman obat adalah …..
a. Padi, pohon jati, kencur c. Brotowali, cabe, tomat
b. Kunir, kencur, brotowali d. Mahoni, karet, mahkota dewa
2. Tanaman obat keluarga disingkat ……..
a. Tongkat c. Tolak
b. Brotowali d. Toga
3. Contoh tanaman yang dimanfaatkan rimpangnya adalah ………
a. Jahe c. Tapak dara
b. Brotowali d. Putri malu
4. Di bawah ini merupakan tanaman pada apotik hidup, kecuali …….
a. Seledri c. Pohon karet
b. Daun sirih d. Kapolaga
5. Untuk menyuburkan rambut kita dapat memanfaatkan …….
a. Lidah buaya c. Getah karet
b. Daun sirih d. Sambiloto
6. Satu lembar daun sirih digulung, kemudian disumbatkan pada lubang hidung, cara ini merupakan pengobatan pada sakit …….
a. Gigi c. mimisan
b. Kepala d. Reumatik
7. Yang bukan tanaman obat keluarga adalah ……
a. Seledri c. Jagung
b. Landep d. Kapolaga
8. Di bawah ini adalah contoh tanaman pertanian, kecuali …….
a. Padi c. Sayuran
b. Palawija d. Kelapa sawit
9. Tujuan masyarakat membuat program “Toga” adalah …….
a. Menerapkan pola hidup sehat dengan kemampuan sendiri
b. Mendapatkan pengalaman menjadi dokter sendiri
c. Memberi pelajaran pada anak-anak mereka
d. Mendapat penghasilan yang melimpah


10. Seledri dapat dikembangkan melalui ……
a. Rimpang dan anakan c. Tunas dan rimpang
b. Biji/bunga dan anakan d. Bunga dan stek
11. Program “Toga” bisa dilakukan oleh …….
a. Masyarakat desa saja c. Masyarakat yang punya lahan luas
b. Masyarakat kota saja d. Siapa saja
12. Pohon/ tanaman yang dikerdilkan disebut …..
a. Bonsai c. Pohon mini
b. Flurist d. Flora
13. Untuk mengobati reumatik dengan cara menggosok-gosok rimpangnya pada bagian yang sakit. Tanaman obat yang digunakan adalah …..
a. Jahe c. Daun sirih
b. Brotowali d. Temulawak
14. Minuman jamu khas jawa adalah …….
a. Air minum kemasan c. Minuman yang dicampur temulawak
b. Obat modern d. Minuman yang dibuat dari beras dan kencur
15. Obat-obatan dari alam yang sejak dulu sudah digunakan oleh nenek moyang adalah ….
a. Obat tradisional c. Obat generik
b. Obat modern d. Obat alternatif

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
16. Dalam bahasa Sunda kunyit disebut ……
17. “Tanaman Obat Keluarga” disingkat menjadi ……
18. Tanaman hias dari pohon besar yang dikerdilkan disebut ……
19. Seledri dapat dimanfaatkan untuk mengobati ……
20. Pohon karet, kelapa sawit dan pohon tebu merupakan jenis tanaman …..

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
21. Sebut 5 buah contoh tanaman obat!
Jawab………………………………………………………………
22. Mengapa kita perlu menanam tanaman obat?
Jawab………………………………………………………………
23. Sebutkan 5 buah contoh penyakit yang dapat diobati dengan daun sirih?
Jawab………………………………………………………………
24. Apa yang kalian lakukan jika ingin membuat apotik hidup tetapi tidak tersedia lahan?
Jawab………………………………………………………………
25. Sebutkan 5 buah contoh tanaman yang dikelompokkan pada jenis tanaman pertanian!
Jawab………………………………………………………………


ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL (UTS)
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SD NEGERI SETIAWARGI
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari/Tanggal : Selasa/13 Oktober 2009
Kelas/Semester : V (lima)/1 Waktu : Pkl. 07.30-09.00


Ilo bacaan di handap ieu sing taliti!
MIANG KA BANDUNG
Kira-kira tabuh dalapan, mobil geus cunduk ka Pasar Ciroyom. Harita keneh muatanana dibongkar ku tukang kuli.
Tah di dieu, kondi, tempat silaing teh, “Ceuk Mang Mahmud bari mukakeun panto salah sahiji wawangunan tembok. Anu disebut kios teh kira-kira ukuran salapan meter pasagi. “Tempat sare silaing mah itu, tuh di luhur!”
Kuring unggah kana tempat anu dituduhkeun ku Mang Mahmud. Minangkana mah lotengna, ngan depek pisan. Lumayan wae ari keur sakalieun ngagoler mah.
Matak heran nyaksian kaayaan di eta pasar teh. Sakitu geus peuting, tapi kalah beuki rame ku anu balanja. Beda deui jeung pasar di lembur kuring, anu bukana ukur poe Senen jeung Jumaah wungkul. Kitu oge ngan ukur sageretekan, tampolana mah memeh tabuh sapuluh oge geus tiiseun deui.

(dicutat tina Patepung di Bandung, Geger Sunten, 2005: 64-66)
I. Pek jawab pananya di handap ieu!
1. Saha ngaran “Kuring” dina bacaan di luhur?............................................
2. Naon pagawean manehna teh? ………………………..
3. Saha ari nu ngabongkar muatan dina mobil? ………………….
4. Saha ari nu boga eta kios teh? ………………………….
5. Kumaha kaayaan di pasar Ciroyom teh? ………………..

II. Cakra (X) jawaban nu dianggap paling bener!
6. Kecap “Miang” dina bacaan di luhur saharti jeung kecap …..
a. Mulang c. Pulang
b. Balik d. Indit
7. Pakasaban Mang Mahmud dina bacaan di luhur nyaeta …..
a. Tukang dagang c. Kuli
b. Tukang cukur d. Pagawe pasar
8. Bacaan di luhur diwangun ku …. Paragraf
a. 3 c. 5
b. 4 d. 6
9. Kecap “sageretekeun” dina bacaan di luhur sabalikna tina kecap ……..
a. Sakeudeung c. Lila
b. Tereh d. Sakedap
10. Kasenian has ti Sumedang nyaeta ……
a. Debus c. Kuda lumping
b. Kuda renggong d. Kukudaan
11. Barudak mani galecok, aya nu ngobrol, aya oge nu kakawihan. Kaayaan barudak ngagambarkeun …….
a. Gumbira c. Prihatin
b. Sedih d. Sungkawa
12. Tabuh sapuluh, geuleuyeung beus anu marawa barudak teh miang. Katerangan tempat dina kalimah di luhur nyaeta kecap ………..
a. Geuleuyeung c. Barudak
b. Tabuh sapluh peuting d. Miang
13. Rangselna aya nu digantungan kastrol, panci, katel jeung lantera. Pakakas nu disebutan di luhur, ngagambarkeun jalma nu rek ………….
a. Kemah c. Ka uleman
b. Sakola d. Ka sawah
14. 1) Rata-rata peunteun teh dalapan
2) Kuring ngarasa bungah, lantaran peunteuna aralus
3) Hasil ulangan umum geus dibuka
Susunan kalimah di luhur anu bener nyaeta ……
a. 2), 3), 1) c. 3), 1), 2)
b. 1), 2), 3) d. 3), 2), 1)
15. Jahe, koneng, panglay, cikur, kaasup kana ……….
a. Bubuahan c. Beubeutian
b. Dangdaunan d. Sisikian

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL (UTS)
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SD NEGERI SETIAWARGI
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Hari/Tanggal : Senin/12 Oktober 2009
Kelas/Semester : V (lima)/1 Waktu : Pkl. 07.30-09.00


Bacalah dengan seksama!
Demam berdarah harus selalu kita waspadai, apalagi disaat musim pancaroba seperti ini. Penyakit ini telah merenggut banyak nyawa, terutama anak-anak yang masih rentan daya tahan tubuhnya.
Oleh karena itu marilah kita sama-sama mencegah agar penyakit ini tidak menyebar ke mana-mana. Kita bisa mengantisipasi dari lingkungan tempat tinggal kita sendiri dengan melaksanakan 3M, yaitu :
1. Menutup tempat penampungan air.
2. Menguras tempat penampungan air minimal seminggu sekali.
3. Mengubur kaleng bekas.
Membiasakan berpola hidup sehat dapat mencegah berbagai penyakit, karena mencegah lebih baik dari mengobati.

I. Isilah titik-titik di bawah ini sesuai bacaan di atas!
1. Penyakit demam berdarah disebabkan karena gigitan …………………
2. Mengapa kita harus waspada terhadap penyakit demam berdarah? ……………………….
3. Singkatan dari apa 3M? ……………………………………………
4. Mengapa kaleng-kaleng bekas harus dikubur? ……………………………………
5. Apa yang harus kita lakukan supaya dapat mencegah berbagai penyakit? …………………..
……………………………………………………

II. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar!
6. Penyakit demam berdarah sangat berbahaya karena telah ……………….. banyak nyawa.
a. Merenggut c. Mencopot
b. Mengambil d. Menghalau
7. Topik yang tepat untuk bacaan di atas adalah ……………….
a. Tindakan 3M c. Musim pancaroba banyak penyakit
b. Penyakit demam berdarah d. Mencegah lebih baik dari pada mengobati
8. Nara sumber yang tepat untuk bacaan di atas adalah ………………
a. Petugas keamanan c. Petugas kesehatan
b. Petugas kebersihan d. Petugas KB


9. Kita harus selalu menutup tempat penampungan air. Kata yang digaris bawah berasal dari kata dasar …………….
a. Nampung c. Ampung
b. Tampung d. Penampung
10. Orang yang dimintai keterangan tentang suatu masalah disebut ………….
a. Pembawa acara c. Nara sumber
b. Moderator d. Narator
11. Penempatan tanda jeda yang tepat terdapat pada kalimat ………….
a. Pertunjukan // itu sangat bagus c. Suara sangat // merdu
b. Rita menari kuda // lumping d. Pagelaran tadi malam // sangat meriah
12. Tempat di tepi jalan yang disediakan untuk pejalan kaki disebut ………….
a. Halte c. Zebra cross
b. Trotoar d. Pinggir jalan
13. Bila mengendarai motor di jalan raya hendaknya memakai ……….
a. Helm c. Jaket
b. Sabuk pengaman d. Sepatu
14. Jika kita hendak naik bis, hendaknya kita menunggu di tempat pemberhentian yng disebut..
a. Trotoar c. Pasar
b. Stasiun d. Halte
15. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan …………..
a. Keadaan c. Jumah
b. Sebab d. Alasan

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
16. Pekerjaan Pak Anton membeli barang, kemudian menjualnya kembali. Pekerjaan Pak Anton adalah ………………………………………
17. Para pemain diberi pengarahan pada saat turun minum. Arti ungkapan Turun minum adalah……………………………………….
18. Alunan suaranya memukau seluruh penonton. Ia adalah seorang ……………………….
19. a. Lahan itu tidak luas
b. Lahan itu tertata rapi.
Buatlah kalimat majemuk setara dari kedua kalimat di atas!
Jawab ……………………………………………………….
20. Buatlah kalimat dengan memakai kata merantau!
Jawab ……………………………………………………….

Tidak ada komentar:

Posting Komentar